Vi använder cookies för att ge dig en riktigt bra shoppingupplevelse i vår butik. Genom att fortsätta surfa här godkänner du cookies.
Jag förstår Mer information
Trygg e-handel Kundklubb Sparköp-konto 033-14 14 00 order@sparkop.se Följ oss

Handla nu och betala bekvämt i små delbetalningar

Visa standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI)
För att ansöka om Sparköp-konto behöver du läsa igenom kreditavtalet som du finner här nedanför. En kreditupplysning genomförs när du klickar på "Ansök".

 

Villkor för Sparköp Konto

KREDITGIVARE

Sparköp Postorder AB (”Sparköp”), org nr 556210-1484, Box 911, 501 10 Borås.

KREDITPRÖVNING

Sedvanlig kreditprövning samt kontroll mot eventuella övriga krediter inom koncernen görs. När vi tar del av uppgifter från en extern databas genererar detta en omfrågekopia. Den kommer att skickas till dig från det kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med, Decidas Info AB, Nils Ericsonsg 17, 411 03 Göteborg (”Decidas”). Att en kreditupplysning hämtats visas endast för den som beställt upplysningen och för den som är omfrågad. En hämtad kreditupplysning från Decidas påverkar inte eventuella framtida kreditomdömen.

BETALNING

Det lägsta godkända belopp du ska betala framgår av kontoutdraget, som du får varje månad. Här ser du också gjorda inköp, betalningar m m. Lägsta månadsbetalning är från 50 kronor. Betalningsansvar åligger den som ansökt om och beviljats kredit. Om betalning inte sker i rätt tid är hela skulden förfallen till betalning. Om betalning inte sker i rätt tid, påförs en påminnelseavgift enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnade. Vidare debiteras kostnader för eventuella inkassoåtgärder enligt samma lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras vid överlämnande till inkasso. Du har alltid rätt att helt eller delvis betala kontot i förtid utan extra kostnad.

BETALNINGSFRI MÅNAD

Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år. Du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden.

KOSTNADER

Räntan*) är 1,98 % per månad och beräknas på kontoskulden den sista i månaden, plus limitränta*) på 0,4 % på din utnyttjade kredit, dock lägst 20 kronor tillsammans. Vid köp debiteras ränta från faktura-/köpdatum. Nominell årsränta*) uppgår till 28,56 %. Den effektiva räntan*) på 5 000 kronor blir 37,22 %. Ränteändringar kan ske p g a kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnader uppkomna efter nedan angivet datum. Räntan, som är den enda kostnaden som tillkommer, är avdragsgill i din deklaration och rapporteras till Skatteverket, så den kommer förifylld på din självdeklaration. Kontohavaren är skyldig att, utöver ränta, betala särskilda ersättningar (avgifter) för att täcka kostnader som Sparköp har för krediten. Sparköp är skyldigt att tillämpa dessa villkor avseende såväl höjningar som sänkningar av räntor och avgifter.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN

Ändring av namn eller adress för kontohavaren ska anmälas skriftligt till Sparköp (se ovan).

KREDITGRÄNSER

Din ansökan om konto avser normalt en kredit på 5 000 kronor. Sparköp förbehåller sig rätten att begränsa kreditbeloppet initialt. Förutsatt att betalning sköts kan Sparköp, om inte annat överenskommes, stegvis höja krediten upp till den angivna kreditgränsen utan förnyad ansökan. Vid order överstigande 5 000 kronor kan en högre kreditgräns beviljas. Sparköp förbehåller sig även rätten att sänka en tidigare beviljad kredit. En höjning av kreditgränsen medför inga ytterligare eller ökade kostnader för Kredittagaren.

PERSONUPPGIFTER

Sparköp är ansvarigt för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss, se ovan.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Det gör du genom att skicka ett meddelande om detta till Sparköp på ovan nämnd adress eller e-post. Du ska sedan inom 30 dagar från att du lämnat meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt, återsända den vara som krediten avser alternativt återbetala det belopp, som du är skyldig för köpet du gjorde, om det är krediten du vill ångra.

ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Vid ändring av de allmänna villkoren ska Sparköp meddela kontohavaren detta minst två månader innan ändringarna börjar gälla. Sådana ändringar får göras utan inhämtande av kontohavarens godkännande. Om kontohavaren väljer att inte acceptera ändringarna har denne rätt att säga upp avtalet till förtida betalning med omedelbar verkan. Vid sådan uppsägning är kontohavaren inte skyldig att erlägga några ytterligare avgifter på grund av uppsägningen.

PANTSÄTTNING/ÖVERLÅTELSE

Sparköp har rätt att överlåta och/eller pantsatta kontofordran till annan kreditgivare. Kontohavaren äger inte, utan Sparköps skriftliga medgivande, rätt att överföra sina skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet på annan.

KLAGOMÅL

Klagomål kan lämnas muntligen eller skriftligen till kontaktuppgifterna enligt ovan. Är du missnöjd med Sparköps hantering av din fråga kan du även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 113 43 Stockholm. Vägledning avseende finansiella frågor kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist med anledning av krediten.

*) Villkorsdatum 2017-01-01